جغرافیدانان برای جغرافیای کشاورزی نیزبه تبع ازجغرافیا واصول حاکم برآن،تعریفی که رابطه علمی فعالیت های کشاورزی رابا محیط آشکارمی سازد،ارائه داده اند فعالیتهای کشاورزی ابتدادرمکتب جغرافیایی فرانسه موردتوجه قرارگرفت ولی به لحاظ اهمیتی که این شاخه ازجغرافیاداشته وداردبه مطالعات جغرافیایی دیگرکشورهانیزکشیده شد ومکتب جغرافیایی آمریکا چون دیگرشاخه های آن به سرعت توسعه یافت.اگرچه ازابتدای قرن حاضر کوشش فراوانی درزمینه روشن کردن چارچوب مطالعات جغرافیای کشاورزی صورت گرفت و آثاری دراین زمینه انتشاریافت،نتایج حاصله درابتدارضایت علاقه مندان راجلب نکردتااینکه اثرپرارزش شیمون درسال 1966باعنوان جغرافیای کشاورزی که خطوط اصلی کاررامشخص کرده بود راه پویندگان این شاخه ازجغرافیارابرای کارهای آینده روشن ساخت. باوارد شدن این موضوع به جوامع بین الملل وتشکیل سازمان جهانی درزمینه فعالیتهای کشاورزی ورفع مشکلات موجود،این مسئله پیشرفت سریعی پیداکرد والگوی مشخصی برای مطالعات فعالیتهای کشاورزی تهیه شد.کنگره بین المللی لسیبون درسال 1949توجه به مسائل موجودبرسرراه فعالیتهای کشاورزی به ویژه زراعت راوارد مرحله جدیدتری کرد ودراین رابطه توصیه های مؤکدی به کشورهاارائه نمودکه نمونه بارزآن طرح موفق تهیه نقشه جهانی بهره گیری ازخاک بود.سازمان جهانی کشاورزی بااقدامات مستمروپیگیردراموربهبود فعالیتهای کشاورزی واعمال روشهای مفیددراین راه به موفقیت هایی دست یافته اند.

 


جغرافیای اقتصادی عمومی(کشاورزی-دامداری)- دکتربدری فر، منصور- انتشارات دانشگاه پیام نور-۱۳۸۶.

.............................................................

پژوهشگر: سمانه تلخابیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 11:6 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

دربررسی دقیق سرزمین های قدیم ایران وعربستان بعضی ازشباهتها نشانه یکپارچگی ایران وعربستان وحتی بعضی ازکشورهای همجواراست. این شباهتها عبارتند از:

1)  سنگهای پرکامبرین ایران ازنوع دگرگونی درجه شدید هستند که آثارآنهادرایران مرکزی یافت می شود ونظیرآن درشبه جزیره عربستان نیزوجوددارد،این سنگها پی سنگ قدیمی ایران وعربستان راتشکیل می دهند

2)  برروی پی سنگ کامبرین ایران مرکزی وسواحل جنوبی خلیج فارس(مثلاشبه جزیره هرمز)وسنگهای آتشفشانی وگچ ونمک وجودداردکه نظیرآنهادرعمان وعربستان وحتی پاکستان واردن نیزیافت می شود

3)  سن مطلق تعیین شده سنگهای دگرگونی وآذرین قدیمی ایران که آن رابه عنوان پی سنگ درنظرمی گیریم باانواعی که درعربستان وعمان یافت می شود تقریبایکسانند.

4)  برروی همین سنگها رسوبات ماسه سنگی به سن کامبرین زیرین وجودداردکه درایران به آن ماسه سنگ لالون می گویندونظیرهمین ماسه سنگ باسن مشابه ولی با نامگذاری دیگردرسرزمین های گفته شده وجوددارد

برهمین اساس است که محققین زمین شناسی عقیده دارندکه ایران مرکزی وعربستان لااقل تااواخرپالئوزوئیک قطعه واحدی راتشکیل می دادند ودرحاشیه شمال شرقی گندوانا قرارداشتند.


 زمین شناسی ایران – دکتردرویش زاده، علی  -مهندس  محمدی ،مهین - انتشارات دانشگاه پیام نور-۱۳۸۷

................................................................................

پژوهشگر:سمانه تلخابی

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 11:2 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

در کتیبه ها داریوش کلمه آریا ظاهرا فقط به سکنه ایران اطلاق می شده است . کلمه ایران در ابتدا " اران" (به کسر حمزه ) به معنی مملکت آریاییها بوده است ، این کلمه برای اولین بار در کتاب اراتستن به صورت آریانا آمده و حدود  آن عبارت بوده است از :شمال به ارتفاعات هندوکش و البرز ، جنوب به اقیانوس هند ، شزق به هند و از غرب از دروازه خزر( معبر کوهستانی واقع در شمال غربی تهران ) تا خطی که پارت را از ماد و کرمان را از فارس جدا می کرده است.

کلمه اران اسم خاص ایران در زبان پهلوی است. در عصر هخامنشی " ایی ریا " نام اقوام ایرانی بوده است و دردوره ساسانی به این کشور " اران شتر " می گفتند و کلمات آریا ، آریاییانو ایران از آن کلمه گرفته شده است.

ظاهرا مقصود از مملکت آریاییها ، مسکن یک قوم نبوده است بلکه مراد از آن معنای سیاسی کلمه بوده است ، چون گذشته از آریاییها چندین قوم دیگر نیز به تدریج به ایران آمدند .


محمدی حسن بیک / مقدمه ای بر جغرافیا تاریخی ایران /ص 80  

............................................................................

پژوهشگر: مژده مستعلیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:58 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

جغرافیای ادبی یکی از شاخه های جغرافیای فرهنگی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است . ادبیات به منزله یک منبع غنی د رجهت تحلیل جغرافیا یی، بنیانهای توانمندی در همه کشور ها دارد ؛ قبلا جغرافیای ادبی به صورت باز ساخت محیط هاجغرافیایی در ساختار تاریخی مورد نظر بوده است. اما در دهه 1970 در جغرافیای ادبی خلاقیت های ادبی با تاکید بر ادراکات تجربی از مکان و مردم با روش علمی نمود بیشترافیا را پیدا کرد.

اگر جغرافیا به عنوان (مطالعه زمین به منزله مسکن بشریت ) بدانیم ادبیات به منزله یک منبع بسیار غنی در جهت اثبات نکات مهم فضیلت شناسی محیطی چشم انداز ، فضای انسان ساخت و میثاق عاطفی ( مسکن ) فرهنگ ، جامعه و ارزشها ( بشریت ) به شمار خواهد آمد . بدون شک میان این واقعیت ها بستگی به میزان فهم ادراکی و تخیلی نویسنده دارد که او چگونه واقعیت های عینی ، داستان ، روایت و پیام نهایی خویش را به صورت یکپارچه مطرح می سازد : در زمان ما جغرافیدانانی که در این شاخه جغرافیای فرهنگی بیشتر کار کرده اند عبارتند از : جاناتان کروش ، پی یردسلاریس ، امیلی گیلبرت ، پالی کارجالنین ، آنسی پانسی ،دوبرا پارک، آس پال ، جان رد فورد .


شکویی حسین / اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا / ص 149 تا 150  

..........................................................................................             

پژوهشگر: مژده مستعلیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:55 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

سازمان توسعه همکاری های اقتصادی از کشورهای استرلیا، اتریش ، بلژیک ، کانادا ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، بوتان ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ،  لوگزامبرگ ، هلند ، نیوزلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانیا ، سوئد ، سوئیس ، ترکیه ، انگلیس ، آمریکا و سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( متشکل از کشورهای : الجزایر، گابن ، اندونزی ، ایران ، عراق ، کویت ، لیبی ، قطر ، عربستان ، اتحادیه امارات عربی ) تشکیل شده است ، رویداد های کشور های بلوک شرقی نیزمانع از آن می شوند تا تمامی این کشورها در یک اردوی واحد به لحاظ آماری مورد توجه قرار گیرند ، بدین ترتیب فدراسیون روسیه ارمنستان ، آذربایجان ، روسیه سفید ، قزاقستان ، قرقیزستان، مولداوی ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، اکراین و ازبکستان و اردوی کشور های مشترک المنافع استقلال یافته اند و شوروی سابق همراه با مجموعه فوق و کشور های مغولستان ، جمهوری بالتیک مورد مطالعه قرار می گیرند . امضای منشور انرژی اروپا از مهم ترین اقدامات انرژی جهانی به شمار می رود این منشور با در نظر گرفتن وفور انرژی در اروپای شرقی و فن آوری ، سرمایه و بازار در اروپای غربی مورد توافق قرار گرفت.

اهداف آن تجدید بنای اقتصادی شرق، تحکیم بخشیدن اقتصاد بازار آزاد بین المللی و تحقق همکاری های بین دول بوده است ، این امر در زمینه خط مشیهای مربوط به کارایی انرژی ، رعایت ضوابط زیست محیطی ، حفاظت از منابع انرژی و ایجاد چارچوب مطمئن به منظور در اختیار گذاردن انرژی لازم جهت بخش خصوصی معنا و مفوم می یابد.


تولایی سیمین / مبانی جغرافیای اقتصادی 

........................................................                                   

پژوهشگر :مائده السادات جعفریان

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:53 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

ر خلاف سنگ های آذرین که در عمق زمین و همراه با فشار و درجه حرارت زیاد به وجود می آیند سنگ های رسوبی در  سطح زمین با فشار عادی و درجه حرارت محیط و یا در بستر  دریاها تشکیل می گردند. سنگ های رسوبی  فرسایش و هوا زدگی سنگ های قبلی است به طوری که رسوبات بر هم انباشته می شوند و سنگ رسوبی را تشکیل می دهند ، این گونه رسوبات را آواری می گویند و سنگ های به وجود آمده از آنها را سنگ های رسوبی آواری می گویند ، دانه های تشکیل دهنده این گونه سنگ ها به ترتیب بزرگی و کوچکی ، به قطعات سنگ های بزرگ ، قلوه سنگ ، ریگ ، شن و ماسه و رس تقسیم می شوند.

چنانچه رسوبات از طریق شیمیایی به وجود آیند ، یعنی دانه های تشکیل دهنده رسوب از آب دریاها جدا شود و ته نشین گردد و بالاخره سخت شود در این حالت با سنگهای رسوبی شیمیایی مواجه خواهیم شد. اکثر سنگ های رسوبی ،  مخلوطی از سنگ های آواری و شیمیایی اند به این صورت که سنگ های رسوبی آواری دارای مقدار رسوبات شیمیایی بوده و برعکس ، سنگ های رسوبی با منشا شیمیایی دارای مقداری مواد آواری در خود هستند و بنابراین ، زمین شناسان بنا بر تجمع اولیه ی رسوب ، این سنگها را نام گذاری می کنند.

برای مثال : چنانچه سنگ حاوی سنگواره دریایی باشد آن را سنگ رسوبی دریایی می گویند.

اگر سنگ از روی هم قرار گرفته شدن رسوبات رودخانه ای باشد، آن را جزء دسته سنگ های رسوبی رودخانه ای نام گذاری می کنند.

چنانچه از نهشته شدن رسوبات دریاچه ای باشد ، سنگ های رسوبی دریاچه ای به وجود می آیند.

اگر عمل رسوب گذاری توسط باد انجام پذیرد با سنگ های رسوبی بادی مواجه خواهیم شد.


معیری مسعود/ زمین شناسی /                                                 

پژوهشگر:مائده السادات جعفریان

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:50 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

حساسیت بعضی از سنگ های رسوبی در برابر انحلال و اهمیت آن در ویژگی ناهمواری ها ، موجب پیدایش اشکال خاصی است که اصطلاحا کارست نامیده می شوند. این اصطلاح از نام یکی از ایالات یوگوسلاوی اقتباس شده که در آنجا مراحل کاملی از اشکال آهکی به وجود آمده است .

هر چند این اشکال مخصوص سنگ های متراکم و پر حجم آهکی هستند اما گونه هایی از آن در داخل سنگ های تبخیری (ژیپس و سنگ نمک ) وجود داشته باشد ( گنبد های نمکی در ایران مرکزی و زاگرس فارس ) مهم ترین این اشکال  در 3 گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

1-     لاپیه ها

2-     چاله های بستر

3-     حفره های زیرزمینی


محمودی فرج اله / ژئو مورفولوژی ساختمانی / دانشگاه پیام نور 

--------------------------------------------------------------------  

پژوهشگر :حدیثه تلخابیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:48 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

 میراث به جا مانده از فعالیت های  طبیعی و بشری در بخش هایی از کره زمین تحت عنوان ژئو پارک به ثبت می رسد. هدف از ایجاد ژئو پارک ها  علاوه بر توسعه ژئو توریسم تلاش برای حفظ میراث زمین و محلی کردن اثرات توسعه اقتصادی پایدار است. کشور ایران با تاریخ کهن و تنوع زیست محیطی فراوان ظرفیت زیادی برای ایجاد ژئو پارک دارد.

ژئو پارک  در شمال غرب ایالت چین واقع است . مساحت آن 5/492 کیلو متر مربع است و چند نوع چشم انداز شامل دریاچه ی طلایی ، اشکال دانکسیا و کوه های  به علاوه حوزه ی شهررا در بر می گیرد.

ژئو پارک رزدو در جنوب آلپ و در کشور فرانسه قرار دارد وسعت آن 190 هزار هکتار است و در هر جای آن می توان تاریخ 300 میلیون سال گذشته آن را به خوبی دید آن را می توان بزرگترین موزه ی طبیعی اروپا با مکان های بی شمار و سر شار از فسیل و تشکیلات سنگی جالب دانست .

از جمله ژئو پارک های جهان در اروپا ژئو پارک های استروبلم فرانسه ، ولگا نیفل آلمان ، نورد لیچر آلمان ، پسیلوریتسل یونان ، لسووس یونان ، مدونید ایتالیا را نام برد.


رشد آموزش جغرافیا / دوره ی 22 ، شماره 1 / پاییز 1386

..........................................................................

پژوهشگر:زهرا مجدیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:46 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

*هارلن باروز : جغرافیا علم اکولوژی انسانی است .

وی بیان نمود که جغرافیا از این جهت که به مطالعه انسان در ارتباط با محیط می پردازد ، اکولوژی انسانی است .به عقیده باروز ، جغرافیدانان باید بیشتر در زمینه سازگاری انسان با محیط تحقیق نمایند تا تاثیرات محیط .وی اساس جغرافیا را بر محور مطالعات اکوژی انسانی قرار داده است .

*درایر (C.R.Dryer):با توجه به این که با نظر باروز موافق بود وی از مفهوم اکولوژی در جغرافیا بدین نحو یاد کرد : عملکرد اکولوژی در جغرافیا انسانی  مثل عمل کرد زمین شناسی در جغرافیا طبیعی است .

*هارتشورن :جغرافیا ، مشخصات متغییر مکانی از مکان دیگر سیاره زمین را به عنوان جایگاه انسان مطالعه می کند .

*پرستن جمز:جغرافیا درصدد تفسیر مفهوم و اهمیت تشابهات و اختلافات بین مکان ها با توجه به رابطه علت و معلولی است.

*ویدال دولابلاش :جغرافیا علم مکانهاست .

مفهوم مکان از نظر ویدال ، تنها مکانی است که به وسیله انسان شکل گرفته و نقش یافته ،نه مکانی که به هنگام  خلق سیاره زمین مشخص شده است . وی عقیده داشت که خصیصه های جغرافیایی تنها ناشی از آب و هوا و ساختمان زمین نیست و طبیعت به تنهایی در شکل گیری آن دخالت نداشته است .

*دربی (H.C.Darby) :وی هم عقیده ویدال دولابلاش است و مانند وی معتقداست که جغرافیا علم مکانهاسی و در این رابطه می گوید : "خصیصه های جغرافیایی چیزی است که انسان با تهیه نوع معیشت خود از خاک پدیدار گشته است . "بر اساس نظریه ویدال  و دربی می توان چنین نتیجه گرفت که : " انسان و اشغال خاک و به خدمت گرفتن طبیعت موضوع اصلی در علم جغرافیا است.  "

*مارت :جغرافیا علم پراکندگی هاست .

*گرینیت تیلر: جغرافیا علم روابط متقابل است .

*جورج کیش : در دانش جغرافیا ما همواره با دو دسته از پدیده ها سر و کار داریم . دسته اول پدیده های طبیعی و دسته دوم پدیده هایی که در نتیجه روابط متقابل انسان و طبیعت به وجود می آیند. می توان گفت در علم جغرافیا این پدیده ها قابل تفکیک و جدا از هم نیستند . یعنی عمل انسان و میدان فعالیت های او از تولد تا مرگ در محیط طبیعی اتفاق می افتد و تمام فعالیت های انسان بر محیط و محیط بر انسان تاثیر می گذارد .

*جرج کارتر :جغرافیدان نوع پراکندگی زندگی انسانی را مطالعه نموده به ماهیت روابط بین عوامل مختلف طبیعی و اشکال گوناگون حیات آگاهی می یابد  .

*انجمن بین المللی جغرافیایی : جغرافیا مطالعه روابط بین جوامع متشکل انسانی و محیط زندگی آنهاست . اصولا پدیده هایی که با هم و یکجا در داخل ناحیه ایی به ظهور می رسند و به نحوی در حیات انسانی موثر می افتد موضوع علم جغرافیاست . در واقع این علم با حدود یاد شده در یک دست انسان و در دست دیگر عوامل محیط طبیعی را قرار می دهد .

*محمد حسن گنجی : جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که از مشخصات مناطق و نواحی مختلف زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی و انسانی و بالاخره از روابط انسانی و محیط که خود باعث به وجود آمدن پدیده های انسانی است و نیز از روابط متقابل پدیده های فوق بحث می کند .


 شكويي ،حسين ،فلسفه جغرافيا،انتشارات گيتا شناسي ،1364

.......................................................................................

پژوهشگر : حنانه جزنیانتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:38 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

 مفهوم اصلی نگرش سیستمی را لودویک ن برتا لانفی ارا ﺌه کرده و از نیمه قرن بیستم به بعد نه تنها در مدیریت بلکه در دیگر رشته ها نیز استفاده شده است . این نگرش  هم جزﺌی نګر است هم کلی نگر.یعنی از یک طرف توجه خود را به اجزا وعناصر سیستم معطوف است و از طرف دیگر آن را در دل یک محیط دیگر ویک محیط بزرگتر مورد توجه قرار میدهد.در دنیای امروز که همه امور در ارتباط با هم هستند بدون رویکرد سیستمی نمی توان به نتیجه رسید.یکی از اساسی ترین اصولی که در جامعه ای بدون توجه به درجه پیشرفت و نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر آن،صادق است .ارتباطی تنگاتنگ وبسیار پیچیده میان  تمامی مساﺌل اجتماﺌی اعم از:فرهنگ،بهداشت، سیاست و اقتصاد وتاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وجود دارد. یعنی هر تصمیم و هر حرکت بسیار کوچکی که در یکی از بخش های جامعه رخ میدهد و صرفه نظر از تاثیر مستقیم آن بر بخش مورد نظر به طور مستقیم وغیر مستقیم، ملموس یا غیر ملموس، بر سایر بخش های جامعه نیز تاثیر میگذارد . طبیعی است که اقدام به هر کاری بدون آگاهی ،هماهنگی و برنامه ریزی هرگز نتیجه نمیدهد  و آثار منفی بر سایر بخش های دیگر جامعه خواهد  داشت پس در اموری که انجام می دهیم لازم است رویکرد سیستمی را محور کارهایمان قرار دهیم.                                 

 


دکتر احمد پرهیزکار وحسین اسماعیل زاده - رویکرد سیستمی در جغرافیا و بر نامه ریزی شهری-مجله رشد آموزش جغرافیا شماره۴ – تابستان ۱۳۸۴

.................................................................... 

پژوهشگر : شیما ساسانیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:26 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |
جغرافیدانان جوان !

از بالا سمت راست :

رشید یوسفی - عطیه عبدی - عصمت انصاری - مریم عمرانی - زهرا مجدی -  شیما ساسانی - سمیه نوعی - مژده مستعلی

پایین از راست به چپ :

نرجس محتشمی - صالحه ترابی - معصومه لطیفی - زهره خوب بخت - حنانه جزنیان - سحر عصار

* نفر آخر بالا سمت چپ : استاد فرزانه ساسانپور

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 | 10:23 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |
بچه هاي جغرافياي شهري ورودي 87

 

از بالا راست به چپ :

حديثه تلخابي - زهرا مجدي - شيما  ساساني - فاطمه نجفي - عصمت انصاري - سميه نوعي -  سارا شيخاني - ليلا گروسي - فاطمه خاوري

پايين راست به چپ :

مائده جعفريان-آ سيه جعفري - حنانه جزنيان - معصومه لطيفي - مريم عمراني - نرجس محتشمي - الهام سرداري - ريحانه نيك فلاحتاريخ : شنبه بیست و یکم فروردین 1389 | 9:2 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

مدیریت پایدار شهر:

به طور کلی مدیریت شهر بر چهار محور استوار است,برای پاسخ گویی به مسائل شهری ضرورت دارد جای گاه هر محور به طور شایسته شناخته شود:

·        نقش دولت و سازمانها و نهاد های عمومی محلی

·        چگونگی حضور شهروندان و ساکنین شهر که مخاطبین اصلی مساله هستند.

·        نقش شهرداری ,شورای شهر و نهادهای عمومی محلی.

·        جایگاه حرفه مندان- متخصصین وتصمیم سازان در جریانات برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه شهر

شهر نشینی و شهر گرائی و مدیریت شهری در جهان سوم:

شهرهای جهان سوم آسیب پذیرترین شهرهای جهان هستند . از این رو پیامدهای شهر نشینی و شهر گرائی در شهر های جهان سوم در مقایسه با شهرهای پیشرفته بسیار حاد تر است, و به تبع ان مشکلات نظام مدیریت شهری جهان سوم بیشتر وجدی تر است.یکی از مشکلات شهری جهان سوم رشد فزاینده جمعیت شهری است از دیگر مشکلات شهر های جهان سوم می توان به  بزرگتر شدن ساختار شهرها,پیچیده شدن ساختار شهری و روابط شهری اشا ره کرد. به گفته برخی از صاحب نظران مهمترین مسائل م چالشهای نظام مدیریت شهری در جهان سوم, چاره اندیشی در قبال رشد نابرابری های شهری ,کمبود یا نبود منابع شهری ,فشار زیاد برای رقابت های شهری و بروز سایر مسائل سیاسی , اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی وحقوقی شهری است. 

معیارهای نظام مطلوب مدیریت شهر:

اگر بخواهیم در تاریخ در مورد شهر مطلوب جستجو نمائیم شاید اولین کسی که در مدینه فاضله خویش به دنبال مطلوبیت یک شهر ایده آل بود افلاطون باشد.ونیز افراد دیگری چون کامپلا, کاپه وحتی مارکس در کتاب دولت شهر سوسیالیستی ودر دوران اخیر شاید بتوان به نظریه لینچ در کتاب شکل خوب شهر اشاره نمود .مطلو بیت امری نسبی است ومیتواند باز تاب شرایط اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و حتی سیاسی در یک جامعه باشد, که در شرایط زمانی و مکانی پیوسته در حال تغییر است. به ویژگی زیر میتوان به عنوان معیارهای نظام مطلوب مدیریت شهری اشاره کرد:

·        مشارکت در سطوح مختلف از تصمیم گیری تا تصمیم سازی .

·        خلاقیت و نو آوری در مدیریت شهر.

·        به کار گیری راهبرد های هدایتی در جهت کاهش نابرابریهای اجتماعی واقتصادی در شهر که درمواقع خاص از بحران های اجتماعی جلوگیری کند.

·        نظام شورائی در مدیریت شهری, بهویژه در مورد تصمیم گیری های کلان .

·        بهبود شیوه های مناسب اداری در جهت افزایش کارائی .

·        ارائهنظام واحد مدیریت شهری, وحذف دستگاه های تصمیم گیر و موازی در شهر.

·        تاکید بر درآمد های پایدار برای شهر .

·        بستر سازی مناسب برای تشویق توسعه اجتماعی واقتصادی در شهر به ویژه رشد سرمایه اجتماعی در شهر .

·        برنامه حمایتی برای گروه های آسیب پذیر در شهر .     

·        روشن ساختن سیاست شهری و تقویت دموکراسی و نهادینه سازی آن در شهر .

·        شفاف سازی نظام درآمد- هزینه شهر وتفاوت های هزینه ای در مناطق مختلف شهر بر اساس نوعی قشر بندی اجتماعی که به عدالت اجتماعی واقتصادی نزدیک گردد.

·        متعادل ساختن نظام هزینه ودر آمد درشهر داری.

·        زمینه سازی لازم برای ارتقاء محیط کالبدی در پوسته و محتوای شهر.

·        به روز سازی قوانین شهری وضرورت اجرای آن توسط مردم ونهاد های مرتبط برای رسیدن به زندگی شهری مناسب.

·        بهبود شرایط کار و زندگی برای ساکنین شهر از طریق مولفه های شهر سازانه مانند نو سازی شهری و سرمایه گذاری های مورد نیاز درشهر.

·        حذف تدریجی بورس بازی زمین ومسکن شهری.

·        ضرورت و حفاظت بافت های با ارزش  شهری.

·        استفاده بیشتر از نیرو های متخصص شهری وضرورت به کار گیری در سمت های مدیریتی شهری


منبع

لطيفي، غلامرضا،1387،مديريت شهري،چاپ اول،انتشارات موسسه فرهنگي اطلاع رساني ومطبوعاتي

-----------------------------------------

پژوهشگر : سحر عصارتاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 10:13 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

CDS چیست ؟

  CDS (City Development Strategy)

 يا راهبرد توسعه شهري، رويكردي جديد در برنامه‌ريزي شهري است كه در سال 1999 با هدف رفع كاستي‌ها و نواقص رويه‌هاي سنتي تهيه طرحهاي مديريت شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي) از سوي بانك جهاني معرفي شده است.

برنامه راهبرد توسعه شهري نخستين بار در خورد. اين برنامه پاسخي بود به اهميت فزاينده شهرها و تغييراتي که در تئوري و عمل برنامه ريزي رخ داد.

 استراتژی توسعه شهری  CDS راهبرد نسبتا جدیدی است که در جهت تقویت نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ابداع شده است و با تمرکز بر توسعه اجتماعی و اقتصادی، درک  نوینی از مشکلات و مسایل را می طلبد تا توسعه ی شهر را در بستر مناسب خویش هدایت کند

 در استراتژی توسعه شهری ، شهرها محور وکانون مدیریت توسعه هستند ؛ یعنی جایی که توان مدیریتی در آن متمرکز است و با مشارکت شهرها به توسعه پایدار و همه جانبه خواهد رسید.

         CDS اساسا به منظور تأمين امکانات لازم براي مديران شهري که مي کوشند ابزارهاي برنامه ريزي کاربريهاي شهري موجود را ارتقا دهند و يا برنامه هاي توسعه اقتصادي را در جهت ايجاد چارچوب هرچه راهبردي تر رشد همگون شهري و توسعه پايدار هدایت کنند ، هدف گيري و تهيه مي گردد

در واقع اساسا CDS ممکن است به صورت بيان همگرايي برنامه ريزي راهبردي و چارچوبهاي توسعه مشارکتي در جهتي که به صورت بالقوه بتواند بر موانع هر دو رويکرد فائق آيد در نظر گرفته مي شود.
در برنامه ريزي راهبردي تمايل بر اين است که مباني رشد اقتصادي بر علائق و خواستهاي بخش خصوصي مقدم دانسته شود. با در نظر گرفتن اين نکته که توسعه مشارکتي به تمرکز محدود بر مداخله در مرحله مقياسهاي همسايگي بدون قائل شدن ارتباط کافي براي مرزهاي فرايندها و فرصتهاي توسعه تمايل دارد.

شايد دليل دوام و توان منحصر به فرد و خاص رويکرد CDS را بتوان در اتصال دادن روابط بين بخشي و محلي مقياس با دستورالعمل توسعه شهري مشاهده کرد. به علاوه راهبرد توسعه شهري نياز به يکپارچه سازي راهبردهاي توسعه اقتصاد محلي و راهبردهاي کاهش فقر در يک چارچوب راهبردي از توسعه شهر را به رسميت مي شناسد. از اينرو به کارگيري توأمان LED و PRS مي تواند قدري از مشکلات موجود بر سر راه توسعه شهر را بکاهد.

یکی دیگر از دستاوردهای برنامه CDS رشد اقتصادی است به طوری که با برنامه CDS می‌توان قابلیت‌های مناسب را برای رشد اقتصادی شهر دنبال کرد و از این طریق ارزش افزوده در اقتصاد شهری و غنی‌سازی منابع شهری در کنار فقر زدایی و کاهش فقر را به دست آورد.

شورایاری و شورای محله ها برای ارتباط هرچه بیشتر مدیریت شهری با مردم شکل گرفته است تا از طریق ارتباط زمانی بسیار کوتاه با شهروندان اطلاع رسانی مطلوب را میان مدیریت شهری و شهروندان شهر صورت گیرد هر چند لازمه این ارتباط وجود ساز و کار لازم برای یک ارتباط سازمان یافته است که متاسفانه دراین زمینه نقصان وجود دارد و مدیریت شهری برای رفع این نقصان از برنامه CDS می‌تواند به نحو مطلوب استفاده کند.

برنامه CDS توسط سازمان ملل متحد با حمایت بانک جهانی پیش‌بینی شده‌ که این اتفاق مهم در کشور ما نیز در جریان است که در کشور ما با اعلام حمایت بانک جهانی در سه شهر بندر انزلی، قزوین و شاهرود اجرا می‌ شود.

انتخاب این سه شهر در کشورمان با توجه به ویژگی‌ها و تهیه و اصلاح طرح جامع این شهرها صورت گرفته واجرای این برنامه کمک می‌کند تا پتانسیل درونی شهرها به خوبی رونمایی شده و در جایگاه منطقه ‌ای و تبادلات اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.
برنامه CDS مشارکت همگی و فراگیر را ازجانب مردم به دنبال دارد و کمک می‌ کند تا از مشارکت‌های مردمی با بسترهای اجتماعی به خوبی بهره مند شد تا بتواند درهمه زمینه‌ها از پتانسیل خود به نحو مطلوب استفاده کند
در واقع باید از بسترهای اجتماعی برای مواقعی که با رخدادهای دور از انتظار روبرو می‌شویم، استفاده کنیم چرا که حوادث در یک لحظه اتفاق می‌افتد و ما با برنامه‌ریزی لازم می‌توانیم شرایطی را به وجود آوریم تا در رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی آسیب کمتری ببینیم از طرفی برنامه CDS کمک می‌کند تا در پرداختن به معضلات اجتماعی با راهکارهای متناسب و برنامه‌ریزی شده شرایطی را به وجود آوریم تا پیوستگی‌های جامعه تقویت شوند.

برنامه CDS در ساختار خود گروه‌ها و مجامعی را پیش‌بینی کرده تا مشارکت مردم را در تعیین چشم ‌انداز به میزان بالایی افزایش دهد البته در این زمینه گروه‌های اجتماعی مانند گروه محیط زیست، مجمع شهری و صاحب‌نظران حضور و مشارکت دارند\


منبع:

مركز مطالعات برنامه ريزي شهر تهران

---------------------------------------

پژوهشگر : سحر عصار    سحر عصار

 تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 10:7 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

 از نظر ريچارد پيت ، جغرافيدانان معاصر جغرافيا روشي است كه جغرافيدانان آن را انجام داده و بر طبق آن عمل مي كنند .فلسفه جغرافيا نظامي از ايده هايي كلي است كه با جهت گيري و محتواي علمي و كاربردي جغرافيا سرو كار دارند و با عمل جغرافيدانان گسترده مي شوند .آموزش ، مطالعه و فعاليت هاي جغرافيايي در نظريات علمي سبك شكل گيري ايده ها و نظريه هاي جغرافيايي مي شود . فلسفه جغرافيا با تاثير و در چارچوب فلسفه علمي وروش شناخت علوم روشي است كه به شناسايي موضوع و تبيين ماهيت ، اصول ، تقسيمات و روش علم جغرافيا و ارتباط و جايگاه اين دانش كهن بشري و ساير علوم مي پردازد .در اين فرايند به سير انديشه ها و ديد گاه ها و نظزيه هاي جغرافيايي مي پردازند ونيز هدف ها و كاربرد ها ي اين علم را متناسب با شرايط جامعه و فرهنگ انساني وزمان بررسي و مطالعه مي كنند . تفكر و نگرش جغرافيايي چارچوب هاي نظري براي سازمان دهي اطلاعات و شناخت و تبيين جهان را روشن مي كند . فلسفه جغرافيا داراي ساختار ديناميكي است كه متاثر از شرايط تارخي و تفكرات جغرافيايي سلسله ايي از عقايد كلي درباره محتوا و درون مايه هاي اين رشته علمي را بيان مي كند . همه اين موارد به فهم درك فلسفه ي يك رشته علمي كمك مي كند ، اگر چه برخي بر اين باورند كه فلسفه ي علمي به بهترين شكل زماني تشكيل مي شود كه از طريق عمل كاربردي و تجربي باشد نه فقط از طريق فكر و انديشه و يا منحصرا ذهن گرايي .

 


 پوراحمد ، احمد - قلمرو فلسفه جغرافيا - انتشارات دانشگاه تهران - 1385

------------------------------------------------------------------------------

پژوهشگر :عطيه عبدي  تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 9:49 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

 

آلودگي به معناي تباهي محيط بازگشت مواد زائد  به آن است توازن مواد فهرستي جامع از منابع مواد به كار رفته در فعاليت اقتصادي ودفع اين مواد است راه علمي براي كاهش تخليه مواد آلودگي زا،استفاده مجدد از مواد وتغيير شكل تخليه با تغيير در فرآيند توليد وتبديل پسماند هاست .مواد آلودگي زا به صورت ،مايعات وپسماندهاي جامد در محيط تخليه مي شوند شواهدي زيادي در دست است كه ثابت مي كند آلودگي هوا بر ميزان مرگ ومير وبيماري ونيز بر اموال افراد اثر مي گذارد .روشهاي نا مناسب دفع پسماندهاي جامد چشم انداز را زشت مي كند وبسياري موارد استفاده از زمين را صدمه مي رساند. نظريه ي اقتصادي نشان مي دهد كه آلودگي مفرط وجوددارد ،مگر آنكه تخليه اين مواد زير نظارت دولت قرار گيرد .زيرا كساني كه اين مواد را تخليه ميكنند هزينه آلودگي را بر عهده نمي گيرند .سياستهاي دولت در اين زمينه عبارتست از گرد آوري ودفع پسماندها ،وضع مقررات براي تخليه ،سوبسيد براي تبديل پسماندها يا گرفتن حق تخليه پسماندها .در ايالات متحده برنامه دولت براي كاهش تخليه پسماند به طور عمده تشكيل مي شود از گرد آوري ،تبديل ودفع پسماندها ونيز برنامه هاي صدور مجوز براي نظم بخشيدن به تخليه .تنها در سالهاي اخير دولت به وارد كردن انگيزه اقتصادي در برنامه هاي كنترل آلودگي توجه كرده است . اصطلاح پسماند هاي جامد ودفع آنها به طور عمده از وظايف دولت محلي است واجراي برنامه هاي موثر اصلاح مواد مسله اي است كه توجه دولت وبخش خصوصي را جلب كرده است .

 


ميلز ،ادوين-هميلتون  ، بروس – كوثري ، عبدالله ،اقتصاد شهر

----------------------------------------------------------- 

پژوهشگر :حديثه تلخابيتاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 9:47 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

 اصلاحات ارضی وعلت مطرح شدن آن:

دوره پس از کودتای 1332تااصلاحات ارضی دوره ایست که اقتصاد ایران طی آن به طورروزافزونی وابسته به درامدهای ارزی حاصل از صدورنفت می گردد،به نحوی که ادامه روند مدرنیزاسیون وبودجه های عمرانی دولت تقریبا به طورکامل منوط به صدورروزافزون این ماده اولیه می شود.درواقع براثراجرای برنامه هفت ساله دوم نه تنها موازنه ارزی کشور بهبود نیافت ورشدصنعتی صورت نگرفت،بلکه درتابستان1339حجم پول درگردش بیش ازدوبرابرواعتبارات بانکی به بخش خصوصی  بیش ازسه برابرشد.این افزایش بدون افزایش مشابهی درتولیدات داخلی سبب تشدید تورم داخلی شد،وافزایش واردات نیزبه منظورکاهش تورم نه تنها کارسازنبود،بلکه ذخایرارضی کشورراهم به آخررسانید.

درحقیقت رکودآخردهه 30عبارت بوداز بروزتنگناهای توسعه سرمایه داری دریک کشورتوسعه نیافته.این تنگناها عبارت بودند از:کمبودزیرساخت های صنعتی واقتصادی ومحدودشدن روند مدرنیزاسیون به شهرها ودورماندن روستاها ازتحولات سرمایه داری.

غلبه براین موانع ساختی درست مانند خودروند مدرنیزاسیون مستلزم اقدام (ازبالا) وبه دست دولت بود.برنامه اصلاحات ارضی دهه40منظورغلبه براین موانع ساختی تدوین شد،وهدف ان تداوم بسط سرمایه داری وتسهیل روند انباشت سرمایه ومدرنیزاسیون درایران بود.

هدف اصلاحات ارضی عمدتاتخصیص هرچه بیشترامکانات وسرمایه هابه بخش صنعت ورواج خرده مالکی درروستا وگسترش بازار کالاهای مصرفی به روستاهابود.باوجوداین،برنامه اصلاحات ارضی دربرخورد باساخت تک محصولی اقتصاد ایران نتایجی متفاوت با اهداف اولیه ان به بار اورد.

سازمان کهن تولیدی درروستا فروپاشید وبه جای ان نظام جدیدی مستقرنشد.تقسیم اراضی به دهقانان صاحب نسق،حجم مازاد نسبی نیروی کار(خوش نشینان) روستایی رااضافه کرد وگسترش بازارمصرف وسیستم تعاونی روستایی براساس مالکیت زمین،باعث رواج هرچه بیشتر روابط پولی درروستا ووابستگی زارعان به پول شد.بدین ترتیب پول معیاری شد برای سنجش دستمزدهای شهری ودرامد روستایی.

هرچندجمعیت روستاهاونیزتولیدات کشاورزی به طورکلی اندکی افزایش یافت، سهم بخش کشاورزی درکل ساخت اقتصادی به شدت روبه کاهش گذارد.افزایش واردات محصولات کشاورزی دراواخراین دوره نتیجه همین درحاشیه قرارگرفتن بخش کشاورزی بود.

بدین ترتیب،نتیجه اصلاحات ارضی درروستا فروپاشی روابط سنتی تولیدوعدم جایگزینی روش ها ومناسبات جدیدتولید به جای ان بود.لذامی توان گفت روندی که ازکودتای1332 درزمینه کاهش نقش کشاورزی ومازاد ان دراقتصاد کشورو جایگزینی  مازاداقتصادی حاصل ازصادرات نفت آغازشده بوددراین دوره با اصلاحات ارضی تشدید شد وابعاد گسترده ای به خود گرفت 

نتايج اصلاحات ارضي و عمراني در ايران:

۱)درطي نزديك به سه دهه،تركيب جمعيت دربخش هاي اشتغال دچارتحول اساسي شد.اشتغال نيروي كاردربخش هاي صنعت وخدمات افزايش يافت ونسبت اشتغال دربخش كشاورزي روبه كاهش يافت.اشتغال دربخش كشاورزي دربرنامه سوم نسبت به برنامه  دوم 1/6درصد ودربرنامه چهارم نسبت به برنامه سوم 9/8درصد كاهش يافت كه معادل آن دربخش هاي صنعت وخدمات افزايش يافت.

2)ديناميسم اقتصادي،از حيث مازاداقتصادي قابل سرمايه گذاري،هرچه بيشتر به صدورنفت ومنابع ارزي حاصل ازآن وابسته شد.درآمدهاي ارزي حاصل ازصادرات نفت ومنبع اصلي سرمايه گذاري درامورزيرساختي (ازجمله زيرساخت هاي صنعتي)وخدمات بدل شدوموسسات مالي دولتي واعتبارات دولتي به عمده ترين اهرم سرمايه گذاري وتشويق بخش خصوصي تبديل شدند.بدين ترتيب،نقش مازاد اقتصادي روستايي درتوسعه اقتصادي به طورروزافزوني كاهش يافت،واستخراج وتمركزمازاداقتصادي روستايي درشبكه شهري دچاردرهم ريختگي كامل شد،ومازاد اقتصادي جهاني(درآمد حاصل ازصادرات نفت)غلبه قطعي خود رااعمال كرد.

3)بخش كشاورزي بارشدكم خود هرچه بيشتربه يك بخش حاشيه اي دركل اقتصاد بدل شدواولويت توسعه به سايربخش هاي اقتصادي داده شد.باوجوداين،بخش كشاورزي بيش از هرزمان ديگر تحت تاثيرمناسبات سرمايه داري قرارگرفت،وروابط سنتي ابتدابا رواج مبادلات پولي وسپس با اشاعه كاردستمزدي ودرموارد مكانيزه كردن دچارفروپاشي شد كه حاصل آن آزاد شدن نيروي كارازبخش پيش سرمايه داري كشاورزي بود.

4)دوره پس ازاصلاحات ارضي درايران آغاز مرحله دوم صنتي شدن ايران با الگوي جايگزيني واردات وتنوع يافتن نسبي ساخت صنعت ايران است (علي رقم ناموزوني شديد صنعتي).پروژه هاي صنعتي دراين دوره دردوراستا قرارداشت :يكي زيرساخت هاي صنعتي مانند آب،برق،تلفن وغيره وديگري جايگزيني كالاهاي صنعتي وارداتي .

تغييرالگوهاي مصرف جامعه كه باآغازروندنوسازي (مدرنيزه كردن)شروع شد دراين دوره شدت گرفت،وزمينه براي استقرارصنايع مونتاژ وجايگزيني واردات فراهم آمد.

 


ماخذ: شهرنشینی درایران- فرخ حسامیان،گیتی اعتماد،محمدرضا حائری – 1363

---------------------------------------------

پ‍ژوهشگر : سمانه تلخابيتاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 9:45 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

مفهوم ناحيه :

مفهوم ناحيه يكي از مفاهيم اصلي در مطالعات جغرافيايي است .جغرافيدانان ازدير باز سطح زمين را به واحدهاي جغرافيايي كه در آن پديده ها با هم تجانس و وحدت دارند تقسيم كرده وسپس آنها را مورد مطالعه قرار داده اند .عامل تمايز اين واحدهاي جغرافيايي ،تفاوت مكانها وپديده ها موجود درآنها ست .اين تقسيم بندي ها به منظور شناخت بهتر وآسان تر وعلمي تر كردن مطالعات وتحقيقات درباره ي مكان ها صورت مي گيرد تا برنامه ريزي صحيح تري براي آنه انجام شود. درباره مفهوم ناحيه تاكنون نعاريف متعددي ارائه شده است كه دراينجا به ذكر چندتاي آن مي پردازيم :1-ناحيه بخشي از سطح زمين است كه چهره هاي ظاهري مشابه در سراسر آن ويژگيخاصي را به وجود مي آورند به طوري كه با بخشهاي مجاور متفاوت است .2- ناحيه يك محدوده ي جغرافيايي است كه درآن ميان خصوصيات طبيعي،انساني ،اجتماعي وفرهنگي تجانس يا هماهنگي يا وحدت نسبي وجود دارد.3-همچنين مي توان گفت ناحيه فضا يا قسمتي از كره ي زمين يا خاك يك كشور است كه عوامل طبيعي ،اقتصادي واجتماعي آن رااز محيط اطراف خود متمايز كرده است .4-ناحيه بخشي از كشور است كه وحدت آن ناشي از عوامل فيزيكي يا انساني مي باشد ودرواقع قلمرو نسبتا وسيعي است كه به دليل خصوصيات جغرافيايي واجتماعي به درجه ايي از وحدت رسيده است كه آن را از نواحي پيرامون يا مجموعه ايي كه ناحيه را دربر گرفته است متمايز مي كند به عبارت ساده تر وحدت يابي اساس هر ناحيه ي جغرافيايي است .

جغرافي دانان براي تعيين حدود يك ناحيه يك يا چند معياررابه كار مي گيرند وسپس با توجه به اين معيارها ،حدود يا مرزهاي ناحيه را روي نقشه رسم مي كنند .در واقع اينگونه مرزها بر روي زمين وجود ندارد وپيدا كردن آنها بر روي نقشه آسان تر از سطح زمين است.اين معيار ها ممكن است عوامل طبيعي باسند .مانند توپوگرافي ،آب وهوا ،وخاك ،پوشش گياهي ،كه دراين صورت از نواحي كوهستاني ،نواحي قطبي ،نواحي خاكهاي چرنوزيوم ،ناحيه جنگلي ونظاير آن صحبت مي شود .ممكن است اين معيارها عوامل انساني باشند مانند :مذهب،زبان ،نوع فعاليتهاي اقتصادي كه در اين صورت مي توان مثلا به ناحيه ي معتقدان به دين اسلام،ناحيه عرب زبان ،ناحيه پنبه خيز يا ناحيه ي صنعتي ونظاير آن اشاره كرد.

مرزهاي ناحيه:

تعيين مرزهاي دقيق نواحي كاري دشوار است .البته مرز نواحي مانند :خاكهاي پودزول يا زيست بوم جنگل هاي استوايي را آسان تر از نواحي فرهنگي وانساني مي توان تعيين كرد .مرزهايي كه بر روي نقشه ها ترسيم مي شوند قراردادي هستند وروي زمين وجود ندارند علاوه براين مرزهاي نواحي قابل تغييراند،مثلا با فعاليتهاي انساني ممكن است پوشش گياهي خاص يك ناحيه از بين برود .همچنين براثر پديده پخش يا انتشار ممكن است ناحيه ي جديدي در دل ناحيه ي قبلي شكل گيرد كه از نظر زبان ،دين نژاد و...با ناحيه ي قبلي تفاوت داشته باشد.

روش هاي جديد ناحيه بندي:

امروزه براي ناحيه بندي از روش هاي جديد نقشه كشي ،تفسير عكس هاي هوايي ،سيستم اطلاعات جغرافيايي وبه ويژه روشهاي آماري ورياضي استفاده مي شود .جغرافيدانان پس از تعيين معيارها وشاخص هاي ناحيه بندي با استفاده از روشهاي آماري وكمي (فراواني تكرار پديده هاي در واحد سطح و... )ميزان وحدت وتجانس را در يك ناحيه تعيين كرده وآن رابه وسيله نقشه نمايش مي دهند .


1-خمر ،غلامعلي ،اصول ومباني جغرافياي شهري ،نشر قومس ،تهران 1385،ص44

2-شكويي ،حسين ،فلسفه جغرافيا،انتشارات گيتا شناسي ،1364،ص65

3-شكويي ،حسين ،جغرافياي شهري ايران ،انتشارات سمت 1375،ص65

4-جغرافياي سال سوم دبيرستان

 ---------------------------------------------------------

پژوهشگر :حنانه جزنيان  تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 9:40 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |

حمل ونقل شهري :

مراد از ايجاد سيستم حمل ونقل شهري تسهيل مبادلات كالا و خدمات در منطقه شهري است . سيستم حمل و نقل بهينه براي هر منطقه شهري به اندازه ، اسختار ونيز توسعه تارخي آن بستگي دارد . از سال 1940 حمل ونقل شهري رشدي سريع داشته و حركت چشمگيري از حمل ونقل عمومي به سوي اتومبيل شخصي پديد آمده است . كل رفت و آمد شغلي در منطقه شهري به مكان اشتغال و سكونت بستگي دارد . گزينش فرد از ميان شيوه هاي مختلف با توجه به هزينه ئهاي زماني و پولي انجام مي گيرد و در اين ميان احتما لا زمان اهميت بيشتري دارد اگر تعداد استفاده كنندگان از هر شيوه به حدي بالا برسد در آن شيوه ازدحام و راه بندان ايجاد مي شود .هزينه هاي راه بندان عنصري مهم در طراحي و قيمت گذاري سيستم هاي حمل و نقل شهري است .وسايل مسافر بري عمومي و اتومبيل شخصي هر در دو در مناطق مادر شهر آمريكا كمتر از حد واقعي قيمت گذاري شده اند ، دست كم در ساعات ازدحام.

مهمترين مساله مورد بحث در مورد حمل و نقل مربوط مي شود به منافع و هزينه هاي مسافربري عمومي در برابر اتومبيل شخصي در مناطق مادر شهر با اندازه متوسط . تعميم در اين باره بستگي به اين دارد كه تركيبي از كرايه و كيفيت خدمات شبكه ي مسافر بري عمومي بتواند چندان مسافر جمع كند كه مسافر بري عمومي را صرفه دار كند .ترديدي نيست كه شبكه مترو جز در بزرگترين مناطق شهري مقرون به صرفه نيست . در مورد اثرات سيستم حمل و نقل شهري بر ساختار شهر ترديد بسيار وجود دارد ، سيستم هاي مسافر بري عمومي احتمال اشتغال در

را افزايش مي دهد ، اما اين تاثير شايد چندان زياد نباشد . درباره نياز هاي مستمندان در زمينه ي حمل و نقل بسيار اندك مي دانيم اما جاي ترديد است كه سيستم هاي مسافر بري عمومي كه امروزه براي بسياري مناطق مادر شهري طراحي مي شود براي مردم كم درآمد ارزشي داشته باشد .

سيستم حمل و نقل شهري در شهر تهران


 ميلز ، ادوين -هميلتون، بروس- كوثري ، عبدلله -اقتصاد شهر

----------------------------------------------------------------

پژوهشگر : مائده سادات جعفريان       تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین 1389 | 9:34 | نویسنده : دانشجویان دانشگاه تربیت معلم-جغرافیا 87 |
  • قیمت ارز بازار آزاد
  • فروش بک لینک انبوه